Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 15
Data utworzenia: 2021-08-16 15:03:00
Autor: Pogodzińska Agata
Data modyfikacji: 2023-01-09 08:40:38
Zmodyfikował(a): Pogodzińska Agata

Statut Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Załącznik

do uchwały Nr VII/41/2011 Rady Powiatu

w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

STATUT ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 

Rozdział  I

Postanowienia ogolne

 

§ 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, zwany dalej Zakładem powoływany jest przez Radę Powiatu w Radziejowie.

§ 2. Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.

    Nr 142,poz. 1592 z późn. zm.),

 1. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr 214, poz1407 z późn . zm.),
 2. ustawę  z  dnia  27  sierpnia  2009  ro  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2009  r. Nr 157, poz. 1240 z późn . zm.) ,
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776),
 4. niniejszy statut.

§ 3. Siedziba Zakładu mieści się w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58.

 

Rozdział II

Cele i zadania Zakładu

 

§ 4. Zakład tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także poprzez  rehabilitacje  zawodową i społeczną, przygotowania ich do pracy na otwartym rynku pracy chronionej, życia w otwartym środowisku oraz udzielaniu pomocy w realizacji pełnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

 

§ 5. Zakład zorganizowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawnosci oraz zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawnosci w przypadku zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego i autyzmu.

§ 6. 1. Liczba osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawnosci w stosunku do ogólu zatrudnionych w zakładzie stanowi minimum 70%.

 2.  Zakład    pracuje   w   oparciu    o   program    rehabilitacji    zawodowej,    społecznej i leczniczej opracowanym przez zespół programowy powołany przez Dyrektora Zakładu.

§ 7. Do zadań Zakładu należy w szczególności uprawnienie ogólne pracowników w zakresie:

 1. rehabilitacji zawodowej - rozwój i kształcenie umiejętności zawodowych przydatnych na stanowisku pracy zarobkowej na otwartym rynku pracy chronionej,
 2. rehabilitacji  społecznej  -  przygotowanie   do  samodzielnego  wykonywania   pracy i rozwijania umiejętnosci współżycia w środowisku lokalnym.

§ 8. 1. W celu osiągniecia celów w zakresie integracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 5, bedącymi zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego, Zakład prowadzi następujące rodzaje działalnosci:

 1. usługi hotelarskie,
 2. organizacje       i     obsługe       wszelkich       imprez,       w     tym:      okolicznościowych, szkoleniowych, konferencji, itp.,
 3. gastronomię wraz cateringiem,
 4. sprzedaż detaliczną art. spożywczo-przemysłowych,
 5. produkcje art. rękodzielniczych i ich dystrybucję,

2. W dalszej fazie rozwoju:

 1. myjnię samochodową,
 2. urządzanie i porządkowanie ogrodów przydomowych wraz z malą architekturą,
 3. produkcję  bielizny  pościelowej .

Rozdzial Ill

Nadzór nad działalnością Zakładu

 

§ 9. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor Zakładu, zatrudniany przez Zarząd Powiatu.

§ 10. Do zadań Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnościa, Zakładu i reprezentowanie go na  zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru nad całością Zakładu,
 3. podział zadań i kompletacji oraz własciwy dobór kadr,
 4. ustalenie i wdrożenie    odpowiedniej   struktury     organizacyjnej    kierowanej jednostki,
 5. określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy,
 6. utworzenie Zespołu Programowego,
 7. sporządzenie  analiz  sprawozdań,  w  tym  rzeczowo  -   finansowych   związanych z zakresem realizowanych zadań.

§ 11.1. Nadzór nad  dzialałnościa, Zakładu sprawuje Zarząd Powiatu.

 1. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie dyrektor oraz glównego księgowego i ustalanie ich wynagrodzenia.
 2. Zarząd   Powiatu    nadzoruje    całokształt    działalności   Zakładu    jednocześnie sprawując kontrolę nad:
 1. gospodarką finansową,
 2. działalnością rehabilitacyjną,
 3. działalnością usługowo - wytwórczą.

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres czynności pracowników określa regulamin organizacyjny.

 

Rozdział IV Finanse

 

§ 13. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych, a w szczególnosci na podstawie planu finansowego.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 

§ 14. Zmiany postanowień niniejszego statutu wymagają podjęcia uchwały przez Radę Powiatu.

§  15.  Postanowienia  niniejszego  statutu  wchodzą  w  życie  na     zasadach określonych w uchwale.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Uchwala_Rady_Powiatu.pdf 2021-08-18 02:18:06 2,48 MB
Statut zmiany 2023-01-09 08:39:10 2,98 MB