drukuj 2022-03-15

Sprawozdanie z działalności za rok 2021

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE ZA ROK 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radziejów dnia 15 marzec 2022 roku

 

Spis treści:

1. Wstęp …......................................................................................................................................str.1

2. Podstawy prawne funkcjonowania Zakładu................................................................................str.2

3. Przedmiot działalności .……………………………………………………………………………………………………….....str.2

4. Strona internetowa.....................................................................................................................str.6

5. Zatrudnienie…………………………………………………………………………………………………………………………...str.6

6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych …..................................................................str.8

7. Działalność rehabilitacyjno-zdrowotna …...................................................................................str.9

8. Budżet ZAZ ZUP ….....................................................................................................................str.10

9. Zakładowy Fundusz Aktywności…………………………………………………………………………………………....str.13

10.Transport ………………………………................................................................................................str.14

11. Podsumowanie ...............................................................................................................………str.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. WSTĘP

Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony w 2011 roku w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym stopniem orzeczonym ze szczególnymi schorzeniami. Zakład stwarza możliwość rozwoju zawodowego, społecznego oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wykonywanie pracy zawodowej przez osobę niepełnosprawną pozwala jej również czuć się użyteczną społecznie oraz określa jej pozycję w hierarchii społecznej. Włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe stanowi bardzo ważny element kompleksowej rehabilitacji. W przypadku osób niepełnosprawnych praca pełni trzy funkcje: dochodową, rehabilitacyjną i socjalizującą. Praca jest ważnym elementem obrazu własnej osoby i pełni kluczową rolę w konstruowaniu poczucia sensu życia . Zatrudnienie zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Główne działania zakładu mają na celu przygotowanie w/w grupy osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto Zakład podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych, a także pomoc w ich usamodzielnieniu społecznym
i zawodowym.

Utworzenie Zakładu i uzyskanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej związane jest ze spełnieniem określonych warunków, m.in. zatrudnieniem co najmniej 70 % osób niepełnosprawnych z ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie przy zachowaniu wskaźnika zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 % ogółu zatrudnionych .

 

 

 

 

 

 

 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie rozpoczął działalność 27 grudnia 2011 roku na mocy uchwały Rady Powiatu w Radziejowie Nr VII/41/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności z siedzibą
w Radziejowie i nadania Statusu.

Do podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej należą :

 

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U . z 2021 r. poz. 573 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 850 )
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 )
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U z 2022 r. poz. 530 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 )
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021, poz.217, poz.2105, poz.2106 )
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 z póżn.zm).

Zgodnie z przyjętym planem działalności Zakładu na rok 2021 udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane działania , które zostały przyjęte do realizacji pomimo nałożonego reżimu sanitarnego wynikającego z panującej sytuacji epidemiologicznej .

 

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

W 2021 dla zapewnienia racjonalnej organizacji pracy Zakład stworzył następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział produkcyjno- usługowy, w skład którego wchodzą niżej wymienione sekcje
 • Zespół ds. usług gastronomicznych,
 • Zespół ds. obsługi hotelu,
 • Zespół ds. sprzedaży zewnętrznej,
 • Zespół ds. organizacji imprez,
 • Zespół ds. wsparcia technicznego,

Zespoły te ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie wszelkich procesów technologicznych dotyczących zbiorowego żywienia w ramach wymogów określonych przez obowiązujące normy oraz przyjęte na rynku dobre praktyki . Za priorytetowe było również utrzymanie najwyższych standardów obsługowych
w zakresie realizacji dostawy usług hotelarskich, gastronomicznych, cateringowych, serwisu kelnerskiego oraz organizacji wszelkiego typu imprez okolicznościowych .

 1. Dział administracyjno-biurowy, którego zakres czynności i obowiązków obejmuje przede wszystkim prawidłową organizację zadań związanych z rachunkowością
  i sprawozdawczością finansową Zakładu oraz prowadzeniem gospodarki materiałowej i badań możliwości poprawy funkcjonowania poszczególnych komórek Zakładu.

 

Hotelik

Hotelik posiada łącznie 13 pokoi dla gości, w tym: 10 pokoi 3 osobowych, 2 pokoje 2 osobowe (w tym jeden przystosowany dla osoby niepełnosprawnej), 1 pokój 1 osobowy. Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzację, łazienkę, TV oraz dostęp do Internetu. Przy wejściu do recepcji widnieje ścianka ze zdjęciami artystów, którzy gościli w hotelu. Hotel jest monitorowany i czynny całodobowo. W związku z nadal panującą w kraju epidemią koronawirusa hotel wyposażony jest w odpowiednie środki dezynfekujące oraz przestrzega wszelkie normy reżimu sanitarnego. Mimo wprowadzonych przez Rząd ograniczeń, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radziejowie i dyrekcją ZOZ Radziejów przyjmował klientów tj. osoby pracujące w szpitalu covidowym w Radziejowie ( żołnierze i służby medyczne). Na terenie hotelu stacjonowały karetki pogotowia.

W 2021r. hotel przyjął 856 gości.

 

RESTAURACJA

W dziale restauracyjnym z powodu szeroko zakrojonych działań, które miały zapewnić zapobiegnie szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzano kolejne obostrzenia związane z prowadzeniem działalności przez restauracje. W związku z zaistniałą sytuacją w roku 2021r. z zaplanowanych imprez było zawartych 29 umów, zrezygnowało 12 osób, którym została zwrócona zaliczka wpłacana w dniu podpisania umowy, 176 cateringów na zlecenie oraz cateringi świąteczne. Jednocześnie w w/w okresie restauracja prowadziła także sprzedaż cateringową przygotowywanych przez pracowników kuchni potraw w formie:

- obiadów abonamentowych,

- indywidualnie zamawianych telefonicznie dań dnia,

- obiadów dla uczestników terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie,

- całodziennego wyżywienia dla dzieci z przedszkola w Skibinie,

- obiadów dwudaniowych dla osób przebywających na kwarantannie domowej,

- obiadów dwudaniowych dla żołnierzy oddelegowanych do szpitala w Radziejowie,

- cateringów dla klientów indywidualnych.

W lutym 2021r Zakład Aktywności Zawodowej świadczył usługi przygotowywania
i dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych na terenie gminy Radziejów dla 50 seniorów w ramach mechanizmu zakupowego od PES/PS produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 w projekcie pn. „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”

W sierpniu 2021r. realizowane były projekty dotyczące usługi w zakresie uszycia i dostarczenia tekstyliów hotelowych- posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, które realizuje projekt pn. ,,KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

 

 

 

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi dwa punkty małej gastronomii- przy dworcu PKS oraz w budynku Urzędu Miasta w Radziejowie.

 

Punkty małej gastronomii mieszczące się przy dworcu PKS oraz w Urzędzie Miasta otwarte były od poniedziałku do piątku. Można w nich zakupić dania typu Fast-food przyrządzanych na bieżąco z półproduktów przygotowywanych przez pracowników kuchni. W ofercie sprzedaży znajdą się m.in. zapiekanki, hamburgery i hot dogi. W okresie letnim można było również zakupić własnoręcznie przygotowywane gofry z różnymi dodatkami, a w okresie zimowym porcję gorącego bigosu lub fasolki po bretońsku. Punkty prowadziły również sprzedaż kawy, herbaty oraz napojów gazowanych i wody mineralnej. Można w nim także nabyć wyroby cukiernicze przygotowywane przez pracowników kuchni m.in. pączki, rogaliki i drożdżówki. W punktach gastronomicznym prowadzona jest również obsługa toalet publicznych. W stałej ofercie są również realizowane usługi kserograficzne.

Od 2021r. sprzedaż produktów prowadzona jest na kasach fiskalnych on-line na podstawie ustawy o podatkach od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z poźn. zm.) oraz ustawy - prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675), nakładające na określoną grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line.

W 2021r zostały zmienione załączniki do zarządzeń dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w sprawie propozycji cennika usług okolicznościowo-cateringowych. Zastały podniesione ceny potraw oferowanych w sprzedaży. Jednocześnie do oferty zostały dodane nowe potrawy mięsne oraz ciasta i wyroby cukiernicze wytwarzane przez pracowników kuchni.

We wrześniu 2021r. Uchwałą Zarządu Powiatu przekazane zostały dwa pomieszczenia o powierzchni 38,30, które przeznaczone są na biura.

 

W 2022r. planowana jest dalsza analiza rynku i potrzeb klientów i dostosowywanie przez ZAZ swoich usług w zależności od aktualnych potrzeb rynkowych.

 

 

4. STRONA INTERNETOWA ZAZ

W marcu 2021r. została uruchomiona strona internetowa Zakładu Aktywności Zawodowej zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz.848). Strona zawiera podstawowe informacje o działalności hotelarsko-gastronomiczno-usługowej Zakładu.

 1. sfinansowana ze środków wypracowanych z działalności Zakładu.

 

5.ZATRUDNIENIE

31 grudnia 2021 roku ogółem zatrudnionych w Zakładzie było 76 osoby , w tym 16 osób z personelu i 60 osób z niepełnosprawnościami ( 37 zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i 23 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).Wskaźnik zatrudnienia wynosił zatem 78,95% osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnionych w zakładzie i 30,7% z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ogółu zatrudnionych.

Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

 1. Personel Zakładu – 16 osób ( 15,25 etatu) :

- Główny księgowy – wymiar etatu 1,

- specjalista ds. kadrowych i płac - wymiar etatu 1,

- specjalista ds. obsługi hotelu i wsparcia technicznego - wymiar etatu 1,

- referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wymiar etatu 1,

- referent ds. organizacji imprez, marketingu i sprzedaży wymiar etatu 1,

- zaopatrzeniowiec – wymiar etatu 1,

- kierowca autobusu- wymiar etatu 2,

- kucharz – wymiar etatu 4,

- recepcjonista -wymiar etatu 1,

- pielęgniarka - wymiar etatu 0,25,

- pomoc administracyjna - wymiar etatu 2,

 

Wolne miejsca pracy : dyrektor , księgowy, referent ds. administracyjno-biurowych, szef kuchni.

 1. Pracownicy działu produkcyjno-usługowego – osoby z niepełnosprawnościami zaliczonymi do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 60 osób ( 33,25 etatu w tym 1 osoba na 0,8 etatu pozostałe na 0,55 etatu ) zatrudnieni na stanowiskach: sprzedawca, kucharz, pomoc kuchenna, kelner, praczka/prasowaczka, recepcjonista, pokojowy, sprzątacz, robotnik gospodarczy.

Dynamika zatrudnienia

1) Dział administracyjny:

Od 1 października 2021 r. wystąpił wakat na stanowisku dyrektora.

 1. stanowisko kucharza - zatrudniono 3 osoby, z którymi zawarte są umowy na czas określony.

W dalszym ciągu istnieje wakat na szefa kuchni.

Zakład współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie i korzystał z oferowanych form wsparcia w zakresie zatrudnienia tj. staż -1 osoba, pracę w ramach robót publicznych świadczyła 1 osoba (1 – pomoc administracyjna), z którą została podpisana umowa na czas określony.

- staż organizowany przez Polski Związek Głuchych –w ramach projektu ,,Agencja Zatrudniania Polskiego Związku Głuchych” nr projektu POWR.01.03.01-00-0140/18-fundusze europejskie,, Wiedza Edukacja Rozwój” - 1 osoba

- staż organizowany przez fundację Ari Ari- z siedzibą w Bydgoszczy-w ramach projektu: ,,Wiedza i umiejętność krokiem do aktywności”- fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Budżetu Państwa - 1 osoba

- PUP-Radziejów - ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim - fundusz europejski Wiedza Edukacja Rozwój - 1 osoba

 1. Dział produkcyjno-usługowy

W 2021 roku z 10 osobami zostały zawarte nowe umowy ( w tym z : 5 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Z 9 osobami został rozwiązany stosunek pracy ( w tym 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku:
1) wypowiedzenia przez pracownika - 5 osób z czego 1 osoba w związku z przejściem na emeryturę, 1 osoba – w wyniku podjęcia pracy na otwartym rynku, 3 osoby – bez podania przyczyny.

2) z upływem czasu na jaki umowa została zawarta – 3 osoby

3) zgon pracownika - 1 osoba

 1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie uświadamia osobom niepełnosprawnym, iż niepełnosprawność nie skazuje ludzi na bezradność i bierność zawodową. Niejednokrotnie jednak trudności, jakie wiążą się z wyborem zawodu, przygotowaniem do pracy zawodowej, jej uzyskaniem i utrzymaniem, skutecznie potrafią zniechęcić osoby niepełnosprawne do aktywności w obszarze zawodowym. Tym samym osoby niepełnosprawne w porównaniu z osobami sprawnymi nie zawsze są równorzędnymi uczestnikami rynku pracy. Co więcej, mają na swojej ścieżce zawodowej więcej barier do pokonania. Często z uwagi na rodzaj dysfunkcji wymagają też specjalnego dostosowania miejsca pracy. Są również adresatami specjalistycznych działań, których celem jest udzielenie im wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim, np. poprzez usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia czy przekwalifikowania. Dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy pracownicy mają możliwość sprostać stawianym im wyzwaniom. Podczas pracy również osoby niepełnosprawne kształtują nawyki, zwiększając w ten sposób odporność na sytuacje trudne, łagodzą lęk przed nowymi zadaniami na nowych stanowiskach, uczą się nowych relacji i radzenia sobie ze słabościami. Pracownicy niepełnosprawni podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w następujących kursach i szkoleniach z KFS:

 • Szkolenie ,,Pokojowy w obiektach hotelowych“ - 6 osób
 • Kurs obsługi komputera Pakiet OFFICE- 7 osób

w zakresie pomocy społecznej – ZAZ udzielił pomocy finansowej pracownikom niepełnosprawnym z Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej, opłacając zakup leków, sprzętów rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych.

 1. DZIAŁALNOŚC REHABILITACYJNO – ZDROWOTNA

 

Dla każdego pracownika utworzony był Indywidualny Program Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, który tworzony był przy udziale Rady Programowej. Do grudnia 2021 roku odbyło się 35 posiedzeń Rady Programowej.

Raz w roku Rada Programowa dokonuje oceny efektów rehabilitacji w tym sprawności zawodowej, społecznej i ruchowej. Każda zatrudniona osoba zgodnie z zawarta umową miała zapewnione 60 min rehabilitacji w danym dniu pracy.

Rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym może być wydłużona do 2 godz. w razie potrzeby wykonania rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne wykonywały ćwiczenia dostosowane do ich możliwości
w zależności od jednostki chorobowej np. :

-ćwiczenia ogólnousprawniające

-ćwiczenia na materacu

-ćwiczenia z przyborami

-ćwiczenia na przyrządach(rowerek, atlas, bieżnia, orbitrek)

-zabiegi prądami (elektroterapia)

-światłolecznictwo lampą sollux

-masaż ręczny

-ćwiczenia w UGLU

-fotel masujący-relaksacyjny

-muzykoterapia

Efekty rehabilitacji i postępy były różne. U niektórych osób niepełnosprawnych jest ten sam etap ciągłej rehabilitacji bez zmian, a u nielicznych osób niepełnosprawnych widać poprawę, ale na krótki okres gdyż dolegliwości bólowe powracają i się nasilają.

Osoby z niepełnosprawnością wykazują nieraz niechęć do ćwiczeń i zgłaszają rehabilitantowi złe samopoczucie i proszą o odpoczynek oraz wyciszenia się.

Dla poprawienia warunków rehabilitacji przydałoby się dodatkowe pomieszczenie aby można było swobodnie wykonywać zabiegi i ćwiczenia.

 

 

 

 

 1. BUDŻET ZAKŁADU W 2021 ROKU

 

 

PRZYCHODY

Łączna kwota na funkcjonowanie Zakładu w 2021 roku wyniosła :

3 169 313,37 zł, w tym :

 

 • 1 543,180 ,00 zł – roczne dofinansowanie Zakładu ze środków PFRON na 2021
  w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( przekazane w dwóch półrocznych ratach)
 • 201 667,00 zł – dotacja Starostwa Powiatowego wynikająca z podpisanej umowy
  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego ( przekazana
  w 12 comiesięcznych ratach )
 • 315 000,00 zł – dofinansowanie z PFRON w ramach programu SODIR
 • 120 890,00 zł – dodatkowa dotacja ze środków budżetu Województwa Kujawko- Pomorskiego
 • 68 253,50 zł – rekompensata Covid- 19
 • 744,48 zł – przychód finansowy np. odsetki
 • 14 646,68 zł – pozostałe przychody np. ubezpieczenia
 • 904 931,71 zł – całkowity przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody Zakładu Aktywności Zawodowej w 2021 roku

Powyższy wykres ma na celu zobrazowanie jak ogólna całość przychodów uzyskanych w 2021 roku dzieli się na poszczególne wpływy.

 

 

Na całkowity przychód w wysokości 904 931,71 zł uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej składa się :

 • 464 013,71 zł – przychód z usług gastronomicznych
 • 167 975,24 zł – przychód z usług hotelowych
 • 10 723,56 zł - wynajem sali konferencyjnej
 • 3 670,71 zł – przychód z toalet
 • 121,57 zł – przychód z usługi ksero
 • 134 881,36 zł – przychód z restauracji
 • 12 816,64 zł – przychód z punktu PKS
 • 53 763,95 zł – przychód ze sklepiku w Urzędzie Miasta
 • 56 964,97 zł – bon turystyczny

KOSZTY

Łączna kwota wydatków poniesionych przez Zakład w 2021 roku wyniosła 3 163 553,53 Szczegółowe wydatkowanie środków ujęto w sprawozdaniu rocznym z funkcjonowania ZAZ w Radziejowie stanowiący załącznik nr 1.

 

W ramach poniesionych wydatków rozdysponowano w całości dotację z PFRON, Starostwa Powiatowego, budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz środków SODIR, natomiast z przychodu uzyskanego z prowadzonej działalności wykorzystano kwotę

982 816,53

 

Wynik finansowy za rok 2021 wynosi 5 759,84 zł

 

Przychód z działalności usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w poszczególnych latach kształtował się następująco :

 

Rok 2011 – 0 zł

Rok 2012 – 322 260,89 zł

Rok 2013 – 524 292,86 zł

Rok 2014 – 563 330,60 zł

Rok 2015 – 561 428,66 zł

Rok 2016 – 720 908,53 zł

Rok 2017 – 763 332,58 zł

Rok 2018 – 890 016,89 zł

Rok 2019 – 789 356,11 zł

Rok 2020 ˗˗ 633 302,90 zł

Rok 2021 ˗˗ 904 931,71 zł

 

 

Przychody Zakładu Aktywności Zawodowej w latach 2011-2021 – poniższy wykres przedstawia ewolucję przychodów Zakładu osiągniętych z dotacji oraz działalności usługowej.

 

9. ZAKŁADOWY FUNDUSZ AKTYWNOŚCI

 

Na dzień 01.01.2021 roku stan konta Zakładowego Funduszu Aktywności

wynosił 112 621,21 zł

 

W trakcie roku budżetowego odnotowano następujące wpływy :

 • 134 626,00 zł – zwolnienia podatkowe
 • 211,43 zł – odsetki bankowe
 • 19 954,35 zł – zysk za 2020 rok
 • 8 373,74 zł - trwały zarząd
 • 2 155,99 zł – pozostałe

Łącznie na rachunku bankowym ZFA w 2021 roku zgromadzono środki finansowe w wysokości 277 942,72 zł.

 

Z posiadanych środków wydatkowano łącznie kwotę 104 643,41 zł w tym 37 363,41 zł przeznaczono na poprawę warunków pracy, natomiast kwotę 67 280,00 zł na wsparcie indywidualne pracowników z niepełnosprawnościami Zakładu.

 

Na dzień 31.12.2021 roku na rachunku bankowym ZFA pozostała kwota do wykorzystania
w następnym roku 173 299,31 zł .

 

Wpływy na konto Zakładowego Funduszu Aktywności ilustruje poniższy wykres, kwota 277 942,72 zł to łączna kwota wpływów.

Samochody będące własnością ZAZ Radziejów:

- VW caravelle CRA07TF – rok produkcji 2011

- MC Sprintcar CRA59TH – rok produkcji 2011

- Fiat Panda CRA43VM – rok produkcji 2005

- Fiat Seicento CRA74JJ – rok produkcji 1999

Jeden z samochodów tj. Fiat Seicento ze względu na jego zły stan techniczny był i jest nadal nieeksploatowany.

 

Pozostałe samochody były wykorzystane do przewozu osób z niepełnosprawnościami przy zachowaniu reżimu sanitarnego, średnio przewożonych jest 28 osób pokonując 160 km danego dnia.

 

 

 

11. PODSUMOWANIE

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie został utworzony przez Powiat Radziejowski aby dać szansę niepełnosprawnym mieszkańcom naszego regionu na pracę
i możliwość usamodzielnienia się. Głównym celem zakładu nie jest wypracowanie zysku lecz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, którym ciężko jest się odnaleźć na otwartym rynku pracy. Z wypracowanych przychodów Zakład finansował pracownikom udział w życiu społeczno-kulturalnym. Wszystko to po to aby w jak największym stopniu przygotować ich do podjęcia pracy na otwartym rynku. Rok 2021 dla zakładu był udany pomimo sytuacji epidemiologicznej panującej w naszym kraju, liczymy że efekty naszej pracy będą zauważalne i pozytywnie odbierane przez społeczeństwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia:
2022-03-15 10:20:19
Autor:
Pogodzińska Agata
Data modyfikacji:
2022-03-15 10:40:11
Zmodyfikował:
Pogodzińska Agata
Liczba wyświetleń:
12
Wersja: