drukuj 2021-08-16

Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej i nadania Statutu

UCHWAŁA Nr Vll/41/2011

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie utworzenia Załdadu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie i nadania Statutu

 

Na  podstawie    art.   12   pkt   8   lit   i   ustawy   z   dnia   5   czerwca    1998   r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pózn. zm.1i art.29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu  osób   niepelnosprawnych   (Dz.   U.   z   2010   r.   Nr   214,   poz.   1407 z pózn. zm.2w związku  z ar t. 14  pkt  7 a, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach  publicznych  (DzU.  Nr  157,  poz.  1240  z pózn. zm.3) uchwala sie, co następuje:

 

          § 1. 1.  Tworzy  sie,  z  dniem  1  grudnia  2011  roku,  Zakład  Aktywności Zawodowej    z   siedzibą,    w   Radziejowie,    przy    ul.    Kosciuszki    58    w   budynku po                                  internacie Zespolu Szkól Mechanicznych .

                   2.  Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie bedzie prowadzony w formie samorządowego zakladu budżetowego.

    3. Samorządowy zaklad budżetowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 bedzie prowadzil gospodarke finansową wedlug zasad okreslonych w  ustawie o   finansach publicznych.

 

§ 2. Przedmiotem dzialalnosci Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie bedzie dzialalnosc na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 3. Nadaje sie statut Zakładowi Aktywności Zawodowej w  Radziejowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie własciwym dla jego nadania.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza się   Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wiesław Bogdański

 

 

1  Zmian a  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostaly   oglos zon w  Dz.  Uz    2002  r.   Nr  23     poz.  220,  Nr  62 po z. 558 Nr  113  poz .98 4Nr  153,  poz1271,  Nr  200  poz 1688 Nr  214  poz 1806 , z 2003 rNr  162,  poz1568, z 2004 r. Nr  10 2 , poz . 1055, z 2007 r.  Nr  173  poz 1218 , z  2008 r.  Nr  18 0 , poz 1111,  Nr 223 , poz 1458, z 2009 r. Nr 92 poz .753 , Nr 157 poz .124 1, z 2010 r. Nr 28  poz . 142, Nr 28  poz. 146 , Nr 40, poz . 230 , Nr 106, poz. 675.

2  Zmiana  tekstujednolitego wymienion ej  ustawy  zostaly  ogloszon e w  Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  2 17 ,  poz.  1427,  Nr  226 ,

poz. 1475, Nr238,poz. 1578, Nr254,po 1700.

3 Zmiana tekstu  wymienionej ustawy zostaly ogloszon Dz.  Uz  2010 r.  Nr 28,  poz 146,  Nr 96,  poz . 620,  Nr 123, poz. 83 5, Nr 152,po 1020, Nr 238 , po 1578, Nr 25 7 , po 17 26 .

 

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Uchwala_Rady_Powiatu.pdf 2021-08-16 16:43:19 2,48 MB pobierz
Data utworzenia:
2021-08-16 14:53:15
Autor:
Pogodzińska Agata
Data modyfikacji:
2021-08-16 16:43:19
Zmodyfikował:
Pogodzińska Agata
Liczba wyświetleń:
39
Wersja: