drukuj 2021-08-16

Sprawozdanie z działalności za rok 2020 i pierwszy kwartał 2021

 

 1. WSTĘP

Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony w 2011 roku w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym stopniem orzeczonym ze szczególnymi schorzeniami. Zakład stwarza możliwość rozwoju zawodowego, społecznego oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wykonywanie pracy zawodowej przez osobę niepełnosprawną pozwala jej również czuć się użyteczną społecznie oraz określa jej pozycję w hierarchii społecznej. Włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe stanowi bardzo ważny element kompleksowej rehabilitacji. W przypadku osób niepełnosprawnych praca pełni trzy funkcje: dochodową, rehabilitacyjną i socjalizującą. Praca jest ważnym elementem obrazu własnej osoby i pełni kluczową rolę w konstruowaniu poczucia sensu życia . Zatrudnienie zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Główne działania zakładu mają na celu przygotowanie w/w grupy osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto Zakład podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych, a także pomoc w ich usamodzielnieniu społecznym
i zawodowym.

Utworzenie Zakładu i uzyskanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej związane jest ze spełnieniem określonych warunków, m.in. zatrudnieniem co najmniej 70 % osób niepełnosprawnych z ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie przy zachowaniu wskaźnika zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 % ogółu zatrudnionych .

 

 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie rozpoczął działalność 27 grudnia 2011 roku na mocy uchwały Rady Powiatu w Radziejowie Nr VII/41/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności z siedzibą
w Radziejowie i nadania Statusu.

Do podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej należą :

 

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U . z 2021 r. poz. 573 )

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 850 )

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 )

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1282 )

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 936 )

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021, poz.217 )

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 poz. 305)

 

Zgodnie z przyjętym planem działalności Zakładu na rok 2020 udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane działania , które zostały przyjęte do realizacji pomimo nałożonego reżimu sanitarnego wynikającego z panującej sytuacji epidemiologicznej .

 

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

W 2020 dla zapewnienia racjonalnej organizacji pracy Zakład stworzył następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział produkcyjno- usługowy, w skład którego wchodzą niżej wymienione sekcje

 • Zespół ds. usług gastronomicznych,

 • Zespół ds. obsługi hotelu,

 • Zespół ds. sprzedaży zewnętrznej,

 • Zespół ds. organizacji imprez,

 • Zespół ds. wsparcia technicznego,

Zespoły te ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie wszelkich procesów technologicznych dotyczących zbiorowego żywienia w ramach wymogów określonych przez obowiązujące normy oraz przyjęte na rynku dobre praktyki . Za priorytetowe było również utrzymanie najwyższych standardów obsługowych
w zakresie realizacji dostawy usług hotelarskich, gastronomicznych, cateringowych, serwisu kelnerskiego oraz organizacji wszelkiego typu imprez okolicznościowych .

 

 1. Dział administracyjno-biurowy, którego zakres czynności i obowiązków obejmuje przede wszystkim prawidłową organizację zadań związanych z rachunkowością
  i sprawozdawczością finansową Zakładu oraz prowadzeniem gospodarki materiałowej i badań możliwości poprawy funkcjonowania poszczególnych komórek Zakładu.

 

Hotelik

Hoteli posiadał łącznie 13 pokoi dla gości, w tym: 10 pokoi 3 osobowych, 2 pokoje 2 osobowe (w tym jeden przystosowany dla osoby niepełnosprawnej), 1 pokój 1 osobowy. Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzacją, łazienkę, TV oraz dostęp do Internetu. Przy wejściu do recepcji widnieje ścianka ze zdjęciami artystów, którzy gościli w hotelu. Hotel jest monitorowany i czynny całodobowo. W związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa hotel wyposażony był w odpowiednie środki dezynfekujące oraz przestrzegał wszelkich norm reżimu sanitarnego. Mimo wprowadzonych przez Rząd ograniczeń, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radziejowie i dyrekcją ZOZ Radziejów przyjmował klientów tj. osoby pracujące w szpitalu covidowym w Radziejowie ( żołnierze i służby medyczne). Na terenie hotelu stacjonowały karetki pogotowia.

W 2020r. hotel przyjął 568 gości, natomiast w 2021r. od stycznia do marca liczba gości wynosiła 136.

 

W 2020r. hotel został częściowo odmalowany, wymieniono zasłony w pokojach hotelowych, zakupiono firany do sal konferencyjnych oraz narzuty na łóżka. Na jednej z sal konferencyjnych wymieniono oświetlenie. W pokoju socjalnym zamontowano nowe rolety. Zainstalowany został domofon przy wejściu głównym do hotelu.

 

W I kwartale 2021r. odmalowane zostały dwie sale konferencyjne znajdujące się na terenie hotelu oraz wymieniono w jednej z nich zasłony.

 

RESTAURACJA

W dziale restauracyjnym z powodu szeroko zakrojonych działań, które miały zapewnić zapobiegnie szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa od marca 2020r. wprowadzano kolejne obostrzenia związane z prowadzeniem działalności przez restauracje. W związku z zaistniałą sytuacją w roku 2020r. z zaplanowanych imprez zrezygnowało 12 osób, którym została zwrócona zaliczka wpłacana w dniu podpisania umowy. Jednocześnie w w/w okresie restauracja prowadziła sprzedaż cateringową przygotowywanych przez pracowników kuchni potraw w formie:

- obiadów abonamentowych,

- indywidualnie zamawianych telefonicznie dań dnia,

- obiadów dla uczestników terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie,

- całodziennego wyżywienia dla dzieci z przedszkola w Skibinie,

- obiadów dwudaniowych dla osób przebywających na kwarantannie domowej,

- obiadów dwudaniowych dla żołnierzy oddelegowanych do szpitala w Radziejowie,

- cateringów dla klientów indywidualnych.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi dwa punkty małej gastronomii- przy dworcu PKS oraz w budynku Urzędu Miasta w Radziejowie.

W pierwszym kwartale 2021r została podpisana tylko jedna umowa na zorganizowanie imprezy okolicznościowej- komunii oraz jedna osoba zrezygnowała z imprezy i złożyła wniosek o zwrot wpłaconej zaliczki.

W lutym 2021r Zakład Aktywności Zawodowej świadczył usługi przygotowywania
i dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych na terenie gminy Radziejów dla 50 seniorów w ramach mechanizmu zakupowego od PES/PS produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 w projekcie pn. „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”

 

Punkty małej gastronomii mieszczące się przy dworcu PKS oraz w Urzędzie Miasta otwarte były od poniedziałku do piątku, a w okresie letnim również w soboty. Można w nich zakupić dania typu Fast-food przyrządzanych na bieżąco z półproduktów przygotowywanych przez pracowników kuchni. W ofercie sprzedaży znajdą się m.in. zapiekanki, hamburgery
i hot dogi. W okresie letnim można było również zakupić własnoręcznie przygotowywane gofry z różnymi dodatkami, a w okresie zimowym porcję gorącego bigosu lub fasolki po bretońsku. Punkty prowadziły również sprzedaż kawy, herbaty oraz napojów gazowanych
i wody mineralnej. Można w nim także nabyć wyroby cukiernicze przygotowywane przez pracowników kuchni m.in. pączki, rogaliki i drożdżówki. W punktach gastronomicznym prowadzona jest również obsługa toalet publicznych. W stałej ofercie są również realizowane usługi kserograficzne.

W grudniu 2020r do powyższych punktów sprzedaży zostały zakupione kasy fiskalne on-line na podstawie ustawy o podatkach od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z poźn. zm. ) oraz ustawy - prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675), nakładające na określoną grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line oraz kuchnia indukcyjna wspomagająca pracę osób z niepełnosprawnościami.

W lutym 2021r został zmieniony załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2021 dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w sprawie propozycji cennika usług okolicznościowo-cateringowych. Zastały podniesione ceny potraw oferowanych w sprzedaży. Jednocześnie do oferty zostały dodane nowe potrawy mięsne oraz ciasta i wyroby cukiernicze wytwarzane przez pracowników kuchni.

W 2021r planowana jest dalsza analiza rynku i potrzeb klientów i dostosowywanie przez ZAZ swoich usług w zależności od aktualnych potrzeb rynkowych.

 

 1. STRONA INTERNETOWA ZAZ 

W marcu 2021r została uruchomiona strona internetowa Zakładu Aktywności Zawodowej zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz.848). Strona zawiera podstawowe informacje o działalności hotelarsko-gastronomiczno-usługowej Zakładu.

Została sfinansowana ze środków wypracowanych z działalności Zakładu.

 

      5. ZATRUDNIENIE

31 grudnia 2020 roku ogółem zatrudnionych w Zakładzie było 74 osoby , w tym 14 osób z personelu i 60 osób z niepełnosprawnościami ( 37 zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i 23 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).Wskaźnik zatrudnienia wynosił zatem 81,1% osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnionych w zakładzie i 32,8% z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ogółu zatrudnionych.

Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

 1. Personel Zakładu – 14 osób ( 13,25 etatu) :

- Główny księgowy – wymiar etatu 1,

- specjalista ds. kadrowych i płac - wymiar etatu 1,

- specjalista ds. obsługi hotelu i wsparcia technicznego - wymiar etatu 1,

- referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wymiar etatu 1,

- referent ds. organizacji imprez, marketingu i sprzedaży wymiar etatu 1,

- zaopatrzeniowiec – wymiar etatu 1,

- kierowca autobusu- wymiar etatu 2,

- kucharz – wymiar etatu 2,

- recepcjonista -wymiar etatu 1,

- pielęgniarka - wymiar etatu 0,25,

- pomoc administracyjna - wymiar etatu 1,

- pracownik I stopnia zatrudniony w ramach robót publicznych – 1.

Wolne miejsca pracy : dyrektor , księgowy, referent ds. administracyjno-biurowych, szef kuchni.

 1. Pracownicy działu produkcyjno-usługowego – osoby z niepełnosprawnościami zaliczonymi do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 60 osób ( 33,25 etatu w tym 1 osoba na 0,8 etatu pozostałe na 0,55 etatu ) zatrudnieni na stanowiskach: sprzedawca, kucharz, pomoc kuchenna, kelner, praczka/prasowaczka, recepcjonista, pokojowy, sprzątacz, robotnik gospodarczy.

 

Dynamika zatrudnienia

1) Dział administracyjny:

Od 1 kwietnia 2020 r. wystąpił wakat na stanowisku dyrektora.

W 2020 roku pracę w ramach robót publicznych świadczyły 4 osoby (1 - kucharz, 1 – recepcjonista, 2 – pomoc administracyjna) w tym z 3 osobami została podpisana umowa na czas określony w ramach zobowiązania wynikającego z porozumienia z PUP.

1 lipca 2020 r. na czas określony została zatrudniona 1 osoba jako pomoc administracyjna. Od 1 sierpnia 2020 r. w związku z przejściem na emeryturę 1 osoba rozwiązała stosunek pracy.

28 sierpnia 2020 r. wystąpił wakat na stanowisku szefa kuchni w związku z nagłą śmiercią pracownika.

 

 1. Dział produkcyjno-usługowy

W 2020 roku z 14 osobami zostały zawarte nowe umowy ( w tym z :11 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Z 14 osobami został rozwiązany stosunek pracy ( w tym 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku:
1) wypowiedzenia przez pracownika - 7 osób z czego 3 osoby w związku z przejściem na emeryturę, 1 osoba wyjazd za granicę, 1 osoba – w wyniku podjęcia pracy na otwartym rynku, 2 osoby – w związku z przeprowadzką,

2) z upływem czasu na jaki umowa została zawarta – 7 osób

 

 1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie uświadamia osobom niepełnosprawnym, iż niepełnosprawność nie skazuje ludzi na bezradność i bierność zawodową. Niejednokrotnie jednak trudności, jakie wiążą się z wyborem zawodu, przygotowaniem do pracy zawodowej, jej uzyskaniem i utrzymaniem, skutecznie potrafią zniechęcić osoby niepełnosprawne do aktywności w obszarze zawodowym. Tym samym osoby niepełnosprawne w porównaniu z osobami sprawnymi nie zawsze są równorzędnymi uczestnikami rynku pracy. Co więcej, mają na swojej ścieżce zawodowej więcej barier do pokonania. Często z uwagi na rodzaj dysfunkcji wymagają też specjalnego dostosowania miejsca pracy. Są również adresatami specjalistycznych działań, których celem jest udzielenie im wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim, np. poprzez usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia czy przekwalifikowania. Dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy pracownicy mają możliwość sprostać stawianym im wyzwaniom. Podczas pracy również osoby niepełnosprawne kształtują nawyki, zwiększając w ten sposób odporność na sytuacje trudne, łagodzą lęk przed nowymi zadaniami na nowych stanowiskach, uczą się nowych relacji i radzenia sobie ze słabościami.

 

 1. DZIAŁALNOŚC REHABILITACYJNO – ZDROWOTNA

 

Dla każdego pracownika utworzony był Indywidualny Program Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, który tworzony był przy udziale Rady Programowej. Do grudnia 2020 roku odbyło się 61 posiedzeń Rady Programowej.

Raz w roku Rada Programowa dokonuje oceny efektów rehabilitacji w tym sprawności zawodowej, społecznej i ruchowej. Każda zatrudniona osoba zgodnie z zawarta umową miała zapewnione 60 min rehabilitacji w danym dniu pracy.

Rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym może być wydłużona do 2 godz. w razie potrzeby wykonania rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne wykonywały ćwiczenia dostosowane do ich możliwości
w zależności od jednostki chorobowej np. :

-ćwiczenia ogólnousprawniające

-ćwiczenia na materacu

-ćwiczenia z przyborami

-ćwiczenia na przyrządach(rowerek, atlas, bieżnia, orbitrek)

-zabiegi prądami (elektroterapia)

-światłolecznictwo lampą sollux

-masaż ręczny

-ćwiczenia w UGLU

-fotel masujący-relaksacyjny

-muzykoterapia

Osoby z niepełnosprawnością miały również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. W 2020 roku został zakupiony fotel do masażu, aparat do ultradźwięków oraz stół do masażu.

Efekty rehabilitacji i postępy były różne. U niektórych osób niepełnosprawnych jest ten sam etap ciągłej rehabilitacji bez zmian, a u nielicznych osób niepełnosprawnych widać poprawę, ale na krótki okres gdyż dolegliwości bólowe powracają i się nasilają.

Osoby z niepełnosprawnością wykazują nieraz niechęć do ćwiczeń i zgłaszają rehabilitantowi złe samopoczucie i proszą o odpoczynek oraz wyciszenia się.

Dla poprawienia warunków rehabilitacji przydałoby się dodatkowe pomieszczenie aby można było swobodnie wykonywać zabiegi i ćwiczenia.

 

    8. BUDŻET ZAKŁADU W 2020 ROKU

 

PRZYCHODY

Łączna kwota na funkcjonowanie Zakładu w 2020 roku wyniosła :

2 718 122,66 zł, w tym :

 

 • 1 585 000,00 zł – roczne dofinansowanie Zakładu ze środków PFRON na 2020
  w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( przekazane w dwóch półrocznych ratach)

 • 199 467,00 zł – dotacja Starostwa Powiatowego wynikająca z podpisanej umowy
  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego ( przekazana
  w 12 comiesięcznych ratach )

 • 270 000,00 zł – dofinansowanie z PFRON w ramach programu SODIR

 • 6 666,00 zł – dodatkowa dotacja ze środków budżetu Województwa Kujawko- Pomorskiego

 • 10 321,84 zł – rekompensata Covid- 19

 • 417,81 zł – przychód finansowy np. odsetki

 • 12 947,11 zł – pozostałe przychody np. ubezpieczenia

 • 633 302,90 zł – całkowity przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Przychody Zakładu Aktywności Zawodowej w 2020 roku

 

Powyższy wykres ma na celu zobrazowanie jak ogólna całość przychodów uzyskanych w 2020 roku dzieli się na poszczególne wpływy.

 

 

Na całkowity przychód w wysokości 633 302,90 zł uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej składa się :

 • 403 521,60 zł – przychód z usług gastronomicznych

 • 84 419,16 zł – przychód z usług hotelowych

 • 426,82 zł - wynajem sali konferencyjnej

 • 3 230,87 zł – przychód z toalet

 • 142,34 zł – przychód z usługi ksero

 • 75 007,49 zł – przychód z restauracji

 • 13 910,92 zł – przychód z punktu PKS

 • 52 643,70 zł – przychód ze sklepiku w Urzędzie Miasta

KOSZTY

Łączna kwota wydatków poniesionych przez Zakład w 2020 roku wyniosła 2 698 168,31 zł Szczegółowe wydatkowanie środków ujęto w sprawozdaniu rocznym z funkcjonowania ZAZ w Radziejowie stanowiący załącznik nr 1.

W ramach poniesionych wydatków rozdysponowano w całości dotację z PFRON, Starostwa Powiatowego, budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz środków SODIR, natomiast z przychodu uzyskanego z prowadzonej działalności wykorzystano kwotę 626 713,47 zł

 

Wynik finansowy za rok 2020 wynosi 19 954,35 zł

 

Przychód z działalności usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w poszczególnych latach kształtował się następująco :

 

Rok 2011 – 0 zł

Rok 2012 – 322 260,89 zł

Rok 2013 – 524 292,86 zł

Rok 2014 – 563 330,60 zł

Rok 2015 – 561 428,66 zł

Rok 2016 – 720 908,53 zł

Rok 2017 – 763 332,58 zł

Rok 2018 – 890 016,89 zł

Rok 2019 – 789 356,11 zł

Rok 2020 - 633 302,90 zł

 

Pomimo starań poczynionych przez personel Zakładu dotyczących zdobywania nowych obszarów działalności przychody maleją. Niewątpliwie na ten stan ma wpływ sytuacja pandemii trwająca od marca 2020 roku.

 

 

Przychody Zakładu Aktywności Zawodowej w latach 2011-2020 – poniższy wykres przedstawia ewolucję przychodów Zakładu osiągniętych z dotacji oraz działalności usługowej.

 

 

 9.  ZAKŁADOWY FUNDUSZ AKTYWNOŚCI

 

Na dzień 01.01.2020 roku stan konta Zakładowego Funduszu Aktywności

wynosił 74 084,07 zł

 

W trakcie roku budżetowego odnotowano następujące wpływy :

 • 119 212,00 zł – zwolnienia podatkowe

 • 184,06 zł – odsetki bankowe

 • 63 422,07 zł – zysk za 2019 rok

 • 0,0 - trwały zarząd

 • 45 011,00 zł – pozostałe

Łącznie na rachunku bankowym ZFA w 2020 roku zgromadzono środki finansowe w wysokości 236 202,87 zł.

 

Z posiadanych środków wydatkowano łącznie kwotę 197 665,73 zł w tym 67 785,73 zł przeznaczono na poprawę warunków pracy, natomiast kwotę 129 880,00 zł na wsparcie indywidualne pracowników z niepełnosprawnościami Zakładu.

 

Na dzień 31.12.2020 roku na rachunku bankowym ZFA pozostała kwota do wykorzystania
w następnym roku 112 621,21 zł .

 

Wpływy na konto Zakładowego Funduszu Aktywności ilustruje poniższy wykres, kwota 236 202,87 zł to łączna kwota wpływów.

 

 

Budżet Zakładu za I kwartał 2021 roku

Na rok 2021 została zaplanowana kwota 3 378 055,00 zł.

Do 31.03.2021 roku w dyspozycji Zakładu były środki w łącznej wysokości 1 109 337,71 zł w tym :

 • 750 000,00 zł – I półroczna transza dofinansowania Zakładu ze środków PFRON na 2021 rok, w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego ( przekazana w m-cu styczniu )

 • 61 666,76 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego wynikająca z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego ( przekazana w m-cu styczniu )

 • 56 607,22 zł – dofinansowanie z PFRON w ramach SODIR

 • 237 496,46 zł - całkowity przychód uzyskany z prowadzonej działalności usługowej

Na całkowity przychód uzyskany z prowadzonej działalności usługowej w I kwartale 2021 składa się :

 • 201 331,82 zł – przychód z usług gastronomicznych

 • 35 167,08 zł – przychód z usługi hotelowej

 • 0,0 – wynajem Sali konferencyjnej

 • 966,25 zł – przychód z toalet znajdujących się na dworcu PKS

 • 31,31 zł – przychód z usług kserograficznych

Łączna kwota wydatków poniesionych przez Zakład w I kwartale 2021 roku wyniosła 775 815,08 zł. Szczegółowe wydatkowanie środków ujęto w sprawozdaniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie stanowiący załącznik nr 2.

10. DOWÓZ I TRANSPORT W ZAZ RADZIEJOW

Samochody będące własnością ZAZ Radziejów:

- VW caravelle CRA07TF – rok produkcji 2011

- MC Sprintcar CRA59TH – rok produkcji 2011

- Fiat Panda CRA43VM – rok produkcji 2005

- Fiat Seicento CRA74JJ – rok produkcji 1999

Jeden z samochodów tj. Fiat Seicento ze względu na jego zły stan techniczny był i jest nadal nieeksploatowany.

Pozostałe samochody były wykorzystane do przewozu osób z niepełnosprawnościami przy zachowaniu reżimu sanitarnego, średnio przewożonych jest 28 osób pokonując 160 km danego dnia.

 

11. PODSUMOWANIE

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie został utworzony przez Powiat Radziejowski aby dać szansę niepełnosprawnym mieszkańcom naszego regionu na pracę
i możliwość usamodzielnienia się. Głównym celem zakładu nie jest wypracowanie zysku lecz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, którym ciężko jest się odnaleźć na otwartym rynku pracy. Z wypracowanych przychodów Zakład finansował pracownikom udział w życiu społeczno-kulturalnym. Wszystko to po to aby w jak największym stopniu przygotować ich do podjęcia pracy na otwartym rynku. Rok 2020 dla zakładu był udany pomimo sytuacji epidemiologicznej panującej w naszym kraju, liczymy że efekty naszej pracy będą zauważalne i pozytywnie odbierane przez społeczeństwo.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE ZA ROK 2020

ORAZ PIERWSZY KWARTAŁ 2021 ROKU

 

 

Radziejów dnia 19 kwietnia 2021 roku

Data utworzenia:
2021-08-16 14:38:25
Autor:
Pogodzińska Agata
Data modyfikacji:
2022-03-15 10:45:51
Zmodyfikował:
Pogodzińska Agata
Liczba wyświetleń:
18
Wersja: